הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
וועדה מקומית לתכנון ולבנייה - קריית שמונה - דף הבית
נוף שמיים

מכרז להכנת תב''ע למרכז העיר קריית שמונה

עדכון: הארכת מועד הגשה ותיקון מסמכי המכרז

08.10.18

עיריית קריית שמונה מודיעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות – עד ליום 25.10.18 בשעה 13:00.

להלן מסמכי המכרז המתוקנים וכן קובץ תשובות לשאלות:

מכרז 12-18 מתוקן לאחר שאלות הבהרה_17.10.18.pdfתשובות לשאלות הבהרה 17.10.18.pdfעיריית קרית שמונה.

מכרז פומבי מס' 12/18

הכנת תוכנית מתאר מקומית (תב"ע) להתחדשות מרכז העיר בקריית שמונה

 

עיריית קריית שמונה מבקשת בזה לקבל הצעות לתכנון כמפורט בכותרת.

  1. ניתן לקבל את מסמכי המכרז מאגף ההנדסה של העירייה  ('בית אדלשטיין'). וכן בלחיצה כאן: מכרז להכנת תבע במרכז העיר קריית שמונה_לפרסום.pdf
  1. תנאי הסף להשתתפות במכרז מפורטים במסמכי המכרז.
  1. הגשת הצעות תעשה במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים בלשכת מנכ''ל העירייה, בבניין העירייה ('בית אדלשטיין') עד ליום 11.10.2018 בשעה 13:00. ההצעה תוגש במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי 12/18. הצעה שתוגש לאחר מועד זה, לא תתקבל. לא תתקבלנה הצעות אשר ישלחו בדואר.

 

בכבוד רב,

עיריית קריית שמונה

מכרז להכנת תב''ע למרכז העיר קריית שמונה